مهار زیستی بیماری پژمردگی باکتریایی لوبیا با استفاده از عوامل زیستی Pseudomonas fluorescens و Trichoderma harzianum

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار، گروه گیاه‌‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه گیاه‌‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 مربی، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

استفاده از روش‌های جایگزین سموم شیمیایی، برای تولید محصولات ارگانیک از اهمیت بالایی در کشاورزی پایدار برخوردار است. یکی از این روش‌ها استفاده از عوامل زیستی میکروبی علیه بیمارگرهای گیاهی است. در پژوهش حاضر نیز اثر عوامل آنتاگونیستی P. fluorescens و T. harzianum علیه بیماری پژمردگی باکتریایی لوبیا با عامل Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Cff) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه سنجیده شد. بدین منظور بعد از تهیه عوامل میکروبی، ابتدا اثر جلوگیری کننده از رشد باکتری Cff با دو روش کشت متقابل عوامل زیستی و مواد مترشحه آن‌ها در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. سپس اثر این عوامل زیستی روی شدت و روند پیشرفت بیماری ایجادشده توسط Cff و همچنین شاخص‌های گیاه لوبیا در شرایط گلخانه، طی چهار تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی سنجیده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در شرایط آزمایشگاه عوامل آنتاگونیست P. fluorescens و T. harzianum به‌ترتیب 67/18 و 33/27 درصد و مواد مترشحه آن‌ها 16 و 67/13 درصد از رشد باکتری Cff جلوگیری کردند. در شرایط گلخانه تیمارهای P. fluorescens و T. harzianum و ترکیب این دو عامل با هم، به ترتیب 62/50 و 32/55 و 25/36 درصد، شدت بیماری را کاهش دادند. همچنین این سه تیمار به ترتیب 40 و 07/34 و 04/57 درصد، علائم بیماری را کاهش دادند. همچنین تیمار ترکیبی دو عامل زیستی بیشترین اثرگذاری را روی کاهش بیماری و افزایش شاخص‌های گیاه لوبیا نشان داد. لذا عوامل زیستی بکارگرفته شده می‌توانند به‌عنوان عوامل مهار‌زیستی بیماری پژمردگی باکتریایی و افزاینده رشد گیاه لوبیا باهدف کاربردی نمودن آن‌ها در مطالعات آینده موردتوجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biocontrol of bean bacterial wilt disease using Pseudomonas fluorescens and Trichoderma harzianum biological agents

نویسندگان [English]

  • H. Mirzaei najafgholi 1
  • S.M. Moosavian Jadval Ghadam 2
  • S. Ghanaei 3
  • N. Rouhani 4
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
2 Ph.D. student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
3 Instructor, Department of Agricultural Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
4 Ph.D. student, Department of Plant Protection, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens is the cause of bean bacterial wilt (CFF) and a dangerous pathogen for bean fields. To date, no definitive control has been found for this pathogen. In sustainable agriculture, it is used to control plant pathogens by applying management methods related to preserving the environment and producing organic products. The use of biological agents such as Trichoderma fungi and Pseudomonas bacteria is among these management methods. Minimal research has been done worldwide on biological agents' effects on CFF. Therefore, the present research will investigate the effect of inhibiting the growth and activity of two biological agents‌, including Pseudomonas fluorescens and Trichoderma harzianum, against CFF in laboratory and greenhouse conditions.

Materials and Methods

First, the pathogenicity test of CFF was carried out on the greenhouse's Sadri variety pinto bean plant. Then, the effect of fungal and bacterial biological agents against the pathogenic agent was investigated by two methods of mutual culture and their secreted substances in laboratory conditions. By measuring the diameter of the transparent halo formed around the extract and spot culture of biological agents, the growth inhibition power of these biological agents against CFF was evaluated. In order to investigate the effect of these biological agents against bacterial wilt disease in greenhouse conditions, these biological agents and pathogens were propagated and expanded, and a standard suspension was first prepared from them. These suspensions were inoculated on the host plant using the spraying method. During 21 days, disease symptoms and bean plant indicators have been recorded. Then, the disease severity of progress under the influence of these biological factors was checked using the 0 to 4 scoring system. Also, the plant resistance type to the pathogen was evaluated using the 1-5 scoring system. The data obtained from the laboratory (inhibition percentage) and greenhouse (treatment changes, plant resistance, and plant indices) studies were analyzed in a completely randomized design using SPSS 21 software.

Results

In laboratory conditions, P. fluorescens and T. harzianum treatment prevented the growth of pathogenic bacteria CFF by 18.67 and 27.33%, with a diameter of the inhibitory halo of 14 and 20.5 mm, respectively. It was also found that a significant part of the inhibitory effect of P. fluorescens bacteria (about 85.70%) is related to the secreted substances of the bacterial cells. In contrast, in the biological fungus T. harzianum, the effect of the secreted substances was about 50.02%. The effect of biological factors on CFF in greenhouse conditions showed that these biological factors strengthen the defense reaction of bean plants against CFF. So, the sensitive reaction of the plant against CFF bacteria (with a disease severity of 83.13%) was transformed into a semi-resistant reaction by inoculating P. fluorescens and T. harzianum with the diseased plant. Also, the inoculation of the combination of these two biological factors made the plant resistant to pathogenic bacteria. Treatment of P. fluorescens+T. harzianum, by affecting CFF bacteria, was the best treatment in reducing the severity of the disease during 7, 14, and 21 days; the severity of the disease on these days was 21.87, 33.12, and 36.25%, respectively, which showed a significant difference with the disease severity index in infected treatment during these few days at the statistical level of 1%. Treatment of P. fluorescens+T. harzianum, with a disease severity index of 36.25% and a 57.04% reduction in disease severity, showed the most significant effect on the reduction of bean bacterial wilt disease.

Discussion

In the present study, the use of two biological agents, P. fluorescens and T. harzianum, showed significant controlling effects on CFF in laboratory and greenhouse conditions, and 57.04% reduced the severity of this disease in the bean plant. These two biological factors prevent the growth and spread of plant pathogens by using mechanisms such as the production of secondary metabolites, acidifying the environment, competing for food and space, colonizing and stimulating the plant to produce phytoalexin, proteins related to pathogens, salicylic acid, etc. Therefore, using these two biological agents as safe, effective, and durable biological control agents in sustainable agriculture against bean bacterial wilt disease is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Antagonist
  • Pathogenicity
  • Curtobacterium
Abassi, S., Safaie, N., Shamsbakhsh, M., & Shahbazi, S. (2014). Evaluation of antagonistic properties of Trichoderma harzianum mutants against some plant pathogenic fungi in vitro. Plant Protection Scientific Journal of Agriculture37(4), 91-102.
Akter, S., Kadir, J., Juraimi, A.S., Saud, H.M. & Elmahdi, S. (2014). Isolation & identification of antagonistic bacteria from phylloplane of rice as biocontrol agents for sheath blight. Journal of Environmental Biology, 35(6), 1095–1100.
Arwiyanto, T. (2014). Biological control of plant disease caused by bacteria. Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia18(1), 1-12.‏
Bedine Boat, M. A., Sameza, M. L., Iacomi, B., Tchameni, S. N., & Boyom, F. F. (2020). Screening, identification and evaluation of Trichoderma spp. for biocontrol potential of common bean damping-off pathogens. Biocontrol Science and Technology30(3), 228-242.‏
Belete, T., Bastas, K. K., Francesconi, S., & Balestra, G. M. (2021). Biological effectiveness of Bacillus subtilis on common bean bacterial blight. Journal of Plant Pathology103, 249-258.‏
Cochard, B., Giroud, B., Crovadore, J., Chablais, R., Arminjon, L., Lefort, F. (2022). Endophytic PGPR from tomato roots: isolation, in vitro characterization & in vivo evaluation of treated tomatoes (Solanum lycopersicum L.). Microorganisms, 10(4), 765.
Commare, R. R., Nandakumar, R., Kandan, A., Suresh, S., Bharathi, M., Raguchander, T., & Samiyappan, R. (2002). Pseudomonas fluorescens based bio-formulation for the management of sheath blight disease and leaffolder insect in rice. Crop Protection21(8), 671-677.‏
Corrêa, B. O., Schafer, J. T., Moura, A. B. (2014). Spectrum of biocontrol bacteria to control leaf root & vascular diseases of dry bean. Biological Control, 72, 71–75.
Das, M. M., Aguilar, C. N., Haridas, M., & Sabu, A. (2021). Production of bio-fungicide, Trichoderma harzianum CH1 under solid-state fermentation using coffee husk. Bioresource Technology Reports15, 100708.‏
Dhanya, M. K., & Mary, C. A. (2007). Management of bacterial blight of anthurium (Anthurium andreanum Linden.) using ecofriendly materials. Journal of Tropical Agriculture44, 74-75.‏
Dönmez, M. F., & Aliyeva, Z. (2023). Biological Control of Bean Halo Blight Disease (Pseudomonas savastanoi Pv. phaseolicola) with Antagonist Bacterial Strains. Gesunde Pflanzen75(4), 815-824.‏
Druzhinina, I. S., Seidl-Seiboth, V., Herrera-Estrella, A., Horwitz, B. A., Kenerley, C. M., Monte, E., & Kubicek, C. P. (2011). Trichoderma: the genomics of opportunistic success. Nature reviews microbiology9(10), 749-759.‏
Esmaili, M., & Maarefat, A. (2015). Identification of soil inhabiting bacteria in Qazvin province vineyards and investigation of their inhibitory effect on Rhizobium vitis, the causal agent of grape root and crown gall. Plant Protection Scientific Journal of Agriculture38(1), 79-90.
Hsieh, T. F., Huang, H. C., & Erickson, R. S. (2005). Biological control of bacterial wilt of bean using a bacterial endophyte, Pantoea agglomeransJournal of Phytopathology153(10), 608-614.‏
Huang, H. C., Erickson, R. S., & Hsieh, T. F. (2007). Control of bacterial wilt of bean (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens) by seed treatment with Rhizobium leguminosarumCrop Protection26(7), 1055-1061.‏
Kalita, P., Bora, L. C., & Bhagabati, K. N. (1996). Phylloplane microflora of citrus and their role in management of citrus canker. Indian Phytopathology49(3), 234-237.‏
Kamel, S. M., Farag, F. M., Arafa, R. A., & Essa, T. A. (2020). Biocontrol potentials of Trichoderma spp. against Sclerotium rolfsii the causative of root and crown rot in tomato, common bean and cabbage. Egyptian Journal of Phytopathology48(1), 122-136.‏
Karimi, E., Safaie, N., Shamsbakhsh, M., & Mahmoodi, S. B. (2015). Control of Seedling Damping-off Disease on Sugarbeet Caused by Rhizoctonia solani AG-2-2 by Endophytic Fungi and Resistance Inducer Compounds as Seed Treatment. Plant Protection Scientific Journal of Agriculture38(4), 33-52.
Ketta, H. A., & Hewedy, O. A. E. R. (2021). Biological control of Phaseolus vulgaris and Pisum sativum root rot disease using Trichoderma species. Egyptian Journal of Biological Pest Control31, 1-9.‏
Khavari, H., & Shakarami, G. (2020). Response of yield and yield components of six genotypes of Pinto beans (Phaseolus vulgaris L.) inoculation with Rhizobium phaseoliIranian Journal Pulses Research10(2), 132-148.‏
Manoj, S. R., Karthik, C., Kadirvelu, K., Arulselvi, P. I., Shanmugasundaram, T., Bruno, B., & Rajkumar, M. (2020). Understanding the molecular mechanisms for the enhanced phytoremediation of heavy metals through plant growth promoting rhizobacteria: A review. Journal of environmental management254, 109779.‏
Martins, S. J., de Medeiros, F. H. V., de Souza, R. M., de Resende, M. L. V., & Junior, P. M. R. (2013). Biological control of bacterial wilt of common bean by plant growth-promoting rhizobacteria. Biological Control66(1), 65-71.‏
Mirzaei Najafgholi, H., Narimani, S., Aeini, M., Taghavi, S. M., Tarighi, S., & Javaheri, M. (2015). Investigation the performance and biological control of the various tomato cultivars against the bacterial wilt disease (Ralstonia solanacearum). Biocontrol in Plant Protection2(2), 47-57.‏
Mokrani, S., Rai, A., Belabid, L., Cherif, A., Cherif, H., Mahjoubi, M., & Nabti, E. (2019). Pseudomonas diversity in western Algeria: role in the stimulation of bean germination and common bean blight biocontrol. European Journal of Plant Pathology153, 397-415.‏
Munene, L. W. (2023). Bacterial biological control agents in the management of bacterial wilt (curtobacterium Flaccumfaciens PV. Flaccumfaciens) in the common bean (Doctoral dissertation, UoEm).‏
Munene, L., Mugweru, J., & Mwirichia, R. (2023). Management of bacterial wilt caused by Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens in common bean (Phaseolus vulgaris) using rhizobacterial biocontrol agents. Letters in Applied Microbiology, 76(1), ovac011.‏
Nagarajkumar, M., Bhaskaran, R. & Velazhahan, R. (2004). Involvement of secondary metabolites & extracellular lytic enzymes produced by Pseudomonas fluorescens in inhibition of Rhizoctonia solani, the rice sheath blight pathogen. Microbiological Research, 159(1), 73–81.
Nazvar, A., Mamarabadi, M., & Taheri, P. (2021). Biological control of sesame Fusarium wilt using Trichoderma harzianum in Khorasan Razavi province under in vitro and in vivo conditions. Plant Protection Scientific Journal of Agriculture44(3), 11-28.
Nguyen, M. T., & Ranamukhaarachchi, S. L. (2010). Soil-borne antagonists for biological control of bacterial wilt disease caused by Ralstonia solanacearum in tomato and pepper. Journal of Plant Pathology, 395-405.
Nur Mawaddah, S., AW, M. Z., & Sapak, Z. (2023). The potential of Pseudomonas fluorescens as biological control agent against sheath blight disease in rice: a systematic review. Food Research, 7(2), 46-56.‏
Nurfalah, A., Ayuningrum, N., Affandi, M. R., & Hastuti, L. D. S. (2019, July). Promoting growth of tomato (Solanum lycopersicum L.) by using trichoderma–compost–rice bran based biofertilizer. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 305, No. 1, p. 012074). IOP Publishing.‏
Osdaghi, E., Young, A. J., & Harveson, R. M. (2020). Bacterial wilt of dry beans caused by Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens: A new threat from an old enemy. Molecular plant pathology21(5), 605-621.‏
Pandey, D. K., Tripathi, N. N., Tripathi, R. D., & Dixit, S. N. (1982). Fungitoxic and phytotoxic properties of the essential oil of Hyptis suaveolens/Fungitoxische und phytotoxische Eigenschaften des ätherischen Öis von Hyptis suaveolens. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz/Journal of Plant Diseases and Protection, 344-349.‏
Paulitz, T. C., & Bélanger, R. R. (2001). Biological control in greenhouse systems. Annual review of phytopathology39(1), 103-133.‏
Reino, J. L., Guerrero, R. F., Hernández-Galán, R., & Collado, I. G. (2008). Secondary metabolites from species of the biocontrol agent Trichoderma. Phytochemistry Reviews7, 89-123.‏
Sakthivel, N., & Mew, T. W. (1991). Efficacy of bacteriocinogenic strains of Xanthomonas oryzae pv. oryzae on the incidence of bacterial blight disease of rice (Oryza sativa L.). Canadian journal of microbiology37(10), 764-768.‏
Singh, A., Bhardwaj, R., & Singh, I. K. (2019). Biocontrol agents: potential of bio pesticides for integrated pest management. Biofertilizers for sustainable agriculture and environment, 413-433.‏
Spago, F. R., Mauro, C. I., Oliveira, A. G., Beranger, J. P. O., Cely, M. V. T., Stanganelli, M. M., ... & Andrade, G. (2014). Pseudomonas aeruginosa produces secondary metabolites that have biological activity against plant pathogenic Xanthomonas species. Crop Protection62, 46-54.‏
Tariq, M., Noman, M., Ahmed, T., Hameed, A., Manzoor, N., & Zafar, M. (2017). Antagonistic features displayed by plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): a review. J Plant Sci Phytopathol1(1), 038-43.‏
Tegli, S., Biancalani, C., Ignatov, A. N., & Osdaghi, E. (2020). A Powerful LAMP Weapon against the Threat of the Quarantine Plant Pathogen Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensMicroorganisms8(11), 1705.‏
Urrea, C. A., & Harveson, R. M. (2014). Identification of sources of bacterial wilt resistance in common bean (Phaseolus vulgaris). Plant Disease98(7), 973-976.‏
Vanneste, J. L. (Ed.). (2000). Fire blight: the disease and its causative agent, Erwinia amylovora. Cabi Publishing.‏
Wang, J., Andersen, S. U., & Ratet, P. (2018). Molecular and cellular mechanisms of the legume-rhizobia symbiosis. Frontiers in Plant Science9, 1839.‏
Watts, R., Dahiya, J., Chaudhary, K., & Tauro, P. (1988). Isolation and characterization of a new antifungal metabolite of Trichoderma reesei. Plant and Soil107, 81-84.‏
Webster, D. M., Temple, S. R., & Galvez, G. (1983). Expression of resistance to Xanthomonas campestris pv. phaseoli in Phaseolus vulgaris under tropical conditions. Plant Disease67(4), 394-396.‏
Wodzinski, R. S., Umholtz, T. E., Rundle, J. R., & Beer, S. V. (1994). Mechanisms of inhibition of Erwinia amylovora by Erw. herbicola in vitro and in vivo. Journal of Applied Microbiology76(1), 22-29.
 © 2024 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.