بررسی واکنش تعدادی از گیاهان زینتی در برابر نماتد Meloidogyne javanica و ارزیابی اثر هم‌افزایی Neocosmospora solani با نماتد در گیاه فروکاکتوس

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‏‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت تولید گیاهان زینتی و خسارت نماتد مولّد ریشه‌گرهی و قارچ عامل پوسیدگی ریشه در این گیاهان، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی واکنش نه گیاه ‌زینتی به نماتد Meloidogyne javanica و اثر هم‌افزایی Neocosmospora solani با نماتد بر روی گیاه زینتی فروکاکتوس انجام گرفت. برای این منظور، سوسپانسیون تخم و لارو M. javanica به عنوان مایه‌تلقیح نماتد روی گیاهان زینتی مورد استفاده قرار گرفت و برخی فاکتورهای رشدی گیاهان و تعداد گره در ریشه مورد بررسی قرار گرفت. هم‌افزایی دو بیمارگر قارچ و نماتد نیز روی برخی فاکتورهای رشدی فروکاکتوس با دو روش مایه‏زنی همزمان و غیرهمزمان ارزیابی شد. در گیاه میرتلو (پایه آبی) گره قابل ثبتی وجود نداشت. بر اساس مقایسات انجام یافته بین گیاهان مایه‏زنی شده با نماتد، بیشترین تعداد گره در ریشه مربوط به بگونیا و کمترین در اشوریا، فروکاکتوس و آلوئه ببری مشاهده شد. فاکتورهای رشدی مورد بررسی و شکل ظاهری نیز در اغلب گیاهان با آلودگی بالا تحت تأثیر قرار گرفته بود که بیشترین تاثیر در بگونیا مشاهده شد. در ارزیابی هم‏افزایی، نتایج هر دو روش نشان داد که تیمار فروکاکتوس شاهد و تیمار دارای نماتد، بالاترین طول اندام هوایی را داشتند و کمترین طول اندام هوایی نیز متعلّق به تیمار مایه‌زنی شده با نماتد و قارچ بود. همچنین گیاهان شاهدِ بدون قارچ و نماتد، بالاترین و تیمار مایه‌زنی شده با نماتد و قارچ، کمترین طول و وزن ریشه را داشتند. به‌طور کلی، نتایج این پژوهش، قابلیت بالای نماتدهای مولّد ریشه‌گرهی در ایجاد خسارت بر روی گیاهان زینتی را نشان داد. از طرفی، اثرات هم‌افزایی M. javanica و N. solani در افزایش خسارت روی فروکاکتوس نیز مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل، ضرورت شناسایی و کنترل این بیمارگرها را در گلخانه‏های تولید گیاهان زینتی مشخص می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Response of Various Ornamental Plants to Meloidogyne javanica and investigating the Synergistic Impact of Neocosmospora solani on Nematode Infestation in Ferocactus

نویسندگان [English]

  • A. Maghsoudi 1
  • M. ِِِِDavari 2
  • ُSh. Moslehi 3
1 M.Sc. student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are amongst the most important plant-parasitic nematodes. These nematodes, which bind the roots of sensitive plants, are obligate parasites of plants. Numerous pathogens, including nematodes, fungi, bacteria, and viruses, cause damage to ornamental plants. Damage caused by these pathogens includes crown and root rots, cankers, and leaf blotches, among others. Given the importance of ornamental plant production and the detrimental effects inflicted by root-knot nematodes and root rot fungi on these plants, the current investigation aimed to assess the response of nine ornamental plants to the nematode Meloidogyne javanica. Additionally, the study sought to determine whether Neocosmospora solani, in conjunction with the nematode, could induce a synergistic effect on Ferocactus.

Material and Methods

The response of nine ornamental plants to the root-knot nematode was examined in the present study. Upon isolation from the crowns and roots of different cacti varieties grown in greenhouses containing ornamental plants in Ardabil province, the rot fungus was determined to be Neocosmospora solani. The M. javanica population was cultivated in the Plant Pathology Laboratory of Azarbaijan Shahid Madani University. A suspension of M. javanica eggs and larvae was utilized to inoculate ornamental plants with nematodes. To assess the plants' response to the nematode, several plant growth factors and the quantity of knots on the roots were examined. The present study also assessed the synergistic impacts of two nematode and fungal pathogens on specific growth factors of Ferocactus. Both simultaneous and non-simultaneous inoculation techniques were utilized.

Results

Among the plants with knots on the roots, except for tiger Aloe, in the rest of the investigated plants, there were significant differences among the treatments. Based on the comparisons between plants inoculated with nematodes, the highest number of knots was observed on the roots of Begonia plants and the lowest in Echeveria, Ferocactus and Tiger aloe. Notably, Tradescantia spathace was excluded from the analyses as a result of significant nematode damage and subsequent plant mortality. Based on the absence of any damage observed on the shoots and roots of the control plants of this species, it can be categorized as one of the Meloidogyne-sensitive plants. The growth factors examined in plants were similarly impacted in the majority of the plants that sustained significant damage, with begonia plants exhibiting the most pronounced effect. We observed the presence of diminutive, pallid flowers as well as a reduction in the mass of the roots and aerial components in the spotted begonia. Notwithstanding a minor aberration in the morphology of certain roots and aerial organs, no knots of significance were detected in Myrtillocactus. There were no discernible differences in plant growth factors between the control and inoculated plants; therefore, this particular plant can be deemed the most resistant to Meloidogyne among all the plants that were examined. Given that this plant is frequently utilized as a basal component in grafted cacti, this result may prove to be extremely beneficial. In relation to the synergistic assays conducted on the Ferocactus plant, the outcomes of both approaches demonstrated statistically significant differences among the treatments as determined by variance analysis for all the characteristics under investigation, namely shoot length, shoot weight, root length, and root weight. The treatments were inoculated with nematodes, and the control group exhibited the greatest shoot length. These treatments exhibited the shortest shoot lengths when inoculated with nematodes and fungi. The treatments containing nematode and fungus resulted in the shortest root length and weight, while the control plants devoid of nematode and fungus exhibited the greatest root length and weight.

Discussion

Overall, the findings of the current study demonstrated that root-knot nematodes have a significant capacity to inflict damage upon the ornamental plants under investigation. However, it was also confirmed that M. javanica and N. solani have synergistic effects on Ferocactus plant damage. The results validate the importance of promptly detecting and managing these organisms within greenhouse environments where ornamental plants are cultivated. Therefore, before the beginning of the infection and with the early detection of these diseases, it is possible to prevent the spread and damage caused by the root-knot nematode and root rot fungus in ornamental plants by using integrated management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferocactus horridus
  • Ornamental Plants
  • Root Rot
  • Root‌-knot Nematode
  • Synergism
Atkinson, G. F. (1892). Some diseases of cotton. Alabama Agricultural Experiment Station Bulletin, 41, 61–65.
Banihashemi, Z., & Dezeeuw, D. J. (2010). Saprophytic activities of Fusarium oxysporum f. sp. melonis in soil. Transactions of the British Mycological Society, 60, 205–210.
Carrillo-Reyes, P, Sosa, V., & Mort, M. E. 2009. Molecular phylogeny of the Acre clade (Crassulaceae): Dealing with the lack of definitions for Echeveria and Sedum, Molecular Phylogenetics and Evolution, 53(1), 267–276.
Crous P. W., Sandoval-Denis, M., Costa, M. M., Groenewald, J. Z., van Iperen, A. L., et al. (2022). Fusarium and allied fusarioid taxa (FUSA). 1. Fungal Systematics and Evolution, 9, 161–200.
Davari, M., Wei, S. H., Babai-Ahari, A., Arzanlou, M., Waalwijk, C., et al. (2013). Geographic differences in trichothecene chemotypes of Fusarium graminearum in the Northwest and North of Iran. World Mycotoxin Journal, 6(2), 137–150.
Eskandarzadeh Khiyavi, N., Moslehi, S. & Vaez, N. (2021). Inhibitory effects of aquatic extracts of Datura stramonium, D. metel and Hyoscyamus niger on Meloidogyne javanica. Plant Pathology Science, 10(1), 27–41.
Faraji M., Kheiri A., Okhowat, S. M., & Niknam G. H. (2007). Interaction between artificial inoculation of Meloidogyne javanica and Fusarium oxysporum on two bean cultivars; under greenhouse conditions. Iranian Journal of Agriculture Science, 38(1), 145–152. (In Farsi with English summary).
Ghaderi R., & Karssen, G. (2020). An updated checklist of Meloidogyne Göldi, 1887 species, with a diagnostic compendium for second -stage juveniles and males. Journal of Crop Protection, 9(2), 183–193.
Gimenes, R., Batista, G. S., Pivetta, K. F. L., Santos, J. M., Soares, P. L. M., & Martins, T. A. (2010). Occurrence of plant-parasitic nematodes in ornamental and flowering plants at Unesp/Fcav, Campus of Jaboticabal, Sao Paulo State, Brazil. Acta Horticulture, 881, 607–610.  
Haghighi, H., Taheri, A., Razavi, A., Tanha Maafi, Z., & M, Mamaghani (2008). Investigation greenhouse of Interaction Race two Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita and Verticillum dahliae agent verticillium wilt Olive (Olea europaea) Seedlings in Gorgan. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 15(4), 163–178. (In Farsi with English summary).
Hussey, R, S., & Barker, K. R. (1973). A comparison of methods of collecting inocula of Meloidogyne spp. including a new technique. Plant Disease Reporter, 57, 1025–1028.
Ibrahim, I. K. A., Rezk, M. A., & Khalil, H. A. A. (1982). Effects of Meloidogyne incognita and Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum on plant growth and mineral content of cooton, Gossypum barbadense. Nematologica, 28, 298–302.
Kamali-Sarvestani, S., Mostowfizadeh-Ghalamfarsa, R., Salmaninezhad, F., & Cacciola, S.O. (2022). Fusarium and Neocosmospora species associated with rot of Cactaceae and other succulent plants. Journal of Fungi, 8(4), 364.
Kassie, Y. G. (2019). Status of Root-Knot Nematode (Meloidogyne species) and Fusarium wilt (Fusarium oxysporum) disease complex on tomato (Solanum lycopersicum L.) in the central rift valley, Ethiopia. Agricultural Sciences, 10(8), 1090–1103.
Khan, W. (1993). Nematode Interactions.  Chapman & Hall, London. 377 pp.
Krejzar V., Mertelík J., Pánková I., Kloudová K., & Kůdela V. (2008). Pseudomonas marginalis associated with soft rot of Zantedeschia spp. Plant Protection Science, 44, 85–90.
Vahedi Hafshejani M., & Fadaei Tehrani A. A. (2014). Interaction of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) and bacterial agent of common scab (Streptomyces scabies) on potato. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 37(3), 49–59.
Leslie, J. F., & Summerell B. A. (2006). The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing Asia, USA. 399 pp.
Mahboubi, Z., Olia, M., & Sharifnabi, B. (2017). Investigation on the interaction between Meloidogyne javanica and Verticillium dahliae on tomato. Iranian Journal of Plant Pathology, 53(4), 371–383 (In Farsi with English summary).
Lombard, L., VanderMerwe, N. A., Groenewald, J. Z., & Crous, P. W. (2015). Generic concepts in Nectriaceae. Studies in Mycology, 80, 189–245.
Maghsoudi, A., Ghahremani Nejad Myanji, E., & Moslehi, S. (2018). Report of begonia plant as a new host for Meloidogyne arenaria from Iran.  23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 August, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. 793–794.
Montazeri, P., Alizadeh, A., Shirzad A., & Salimi F. (2019). The first report of anthracnose Spathiphyllum caused by Colletotrichum gloeosporioides sensu stricto in Iran. 4th Iranian Mycological Congress, 26-28 August, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran. 63.
Moslehi, S. (2015). Molecular and traditional screening of some wild species, landraces and commercial cultivars of tomato against Meloidogyne javanica and evaluation of the silencing of nematode 16D10 gene using RNAi technology. Ph.D. thesis, University      of Tabriz. 130 pp. (In Farsi with English summary).
Nordmeyer, D., & Sikora R. A. (1983). Studies on the interaction between Heterodera daverti, Fusarium avenaceum and F. oxysporum on Trifolium subterraneum. Revue de Nematologie, 6, 193–198. 
Perry, R., Moens, M., & Starr, J. (2009). Root Knot Nematodes. CAB International. England.
Rahman, M. L., Haware, M. P., Sharma, S. B., & Mian, I. H. (2000). Interaction of Meloidogyne javanica and three root infecting fungi on Cicer arietinum. International Journal of Nematology, 2(10), 229–233.
Saeedizadeh, A., Kheiri, A., Okhowat, S. M., & Hosseini Nejad, S. A. (2006). Study of growth of annual seedlings of yellow olive cultivar in the presence of Meloidogyne javanica and
 Verticillium dahliae. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37(5), 793–800. (In Farsi with English summary).
Sahebani, N., Sharifi-Tehrani, A., Kheiri, A., & Mohammadi, M. (2006). Study of the changes in total phenol content in tomato (Lycopersici esculentum) roots cv. Roma VF during the interaction between root knot nematode (Meloidogyne javanica), and the causal agent of vascular wilt of tomato Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37(4), 745–753.  (In Farsi with English summary).
Schultz, F. J., & Morehart, A. L. (1981). Studies on the interaction of Pratylenchus penetrans and Verticillium albo-atrum on yellow poplar roots. Phytopathology, 71, 770–775.       
Shariatzadeh, M. (2016). Cultivation of flowers and ornamental plants. Excellence Publishing, 150 pp. (In Farsi).
Taylor, A. L., & Sasser, J. N. (1978). Biology, identification and control of root-knot nematodes (Meloidogyne species). North Carolina State University Graphics, Raleigh NC, USA. 111 pp.
Thomas, C., & Rajotte, E. G. (2005). Greenhouse IPM with an Emphasis on Biocontrols. PennState, Pennsylvania. 109 pp.
Veloso, J. S., Camara M. P. S., & Sauza, R. M. (2021).  Guava decline: updating its etiology from ‘Fusarium solani’ to Neocosmospora falciformis. European Journal of Plant Pathology, 159, 455–460.
Zhang Y., Li, S., Li H., Wang, R., Zhang, K. Q., & Xu, J. (2020). Fungi-nematode interactions: diversity, ecology, and biocontrol prospects in agriculture. Journal of Fungi, 6(4), 206.
 © 2024 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.