بررسی واکنش مقاومت ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیمارگر زنگ قهوه‌ای (Puccinia triticina Eriks.) در دشت مغان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران

2 دانشیار، بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

زنگ قهوه‌ای یا زنگ برگی گندم با عامل قارچی Puccinia triticina Eriks. یکی از خسارت‌زاترین بیماری‌های گندم در سراسر جهان از جمله ایران به‌حساب می‌آید. بهترین و کاربردی‌ترین روش مدیریت این بیماری، استفاده از ارقام مقاوم (مقاومت‌ ژنتیکی) می‌باشد. اطلاع دقیق از ساختار ژنتیکی جمعیت نژادی بیمارگر در هر منطقه اولین گام و نقشه راه رسیدن به مقاومت‌های موثر و پایدار ژنتیکی در گندم می‌باشد. این امر از طریق بررسی فاکتورهای پرآزاری بیمارگر روی ژنوتیپ‌های افتراقی زنگ قهوه‌ای در خزانه‌های تله میسر می‌گردد. اثر بخشی ژن‌های مقاومت ارقام افتراقی بین‌المللی زنگ قهوه‌ای در منطقه مغان استان اردبیل به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم ایران در دو سال زراعی متوالی (1402-1401) بررسی شد. به‌منظور شناسایی منابع مقاومت نسبت به نژادهای موجود در این منطقه، واکنش مقاومت 40 رقم تجاری و 40 لاین امیدبخش گندم ارزیابی گردید. بررسی واکنش مقاومت در مرحله گیاه کامل تحت شرایط آلودگی طبیعی، توسط پارامترهای ضریب آلودگی (CI)، شدت نهایی بیماری (FDS) و مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که در هر دو سال آزمایش جمعیت نژادی قارچ بیمارگر دارای ناپرآزاری برای ارقام افتراقی حامل ژن‌های مقاومت Lr18، Lr19، Lr20، Lr22a و Lr29 بودند. بنابراین این ژن‌ها کارآیی لازم برای ایجاد مقاومت‌های مؤثر نسبت به نژادهای بیمارگر زنگ قهوه‌ای در منطقه مغان را دارند. ارقام تجاری و لاین‌های امیدبخش گندم که دارای واکنش مقاومت مؤثر و کم‌ترین مقدار را برای صفات اندازه‌گیری شده داشتند، به‌عنوان منابع مقاومت ژنتیکی مؤثر نسبت به جمعیت نژادی بیمارگر زنگ قهوه‌ای در منطقه مغان و مناطق مشابه در اقلیم گرم و مرطوب کشور معرفی می‌شوند، که شامل ارقام سحر، رخشان، شوش، فرین، سیروان، آراز، معراج، دانش، طلائی، ثنا، آران، تیرگان، تابان، هانا، مهرگان، آوان، آرمان، فلاح، تکتاز و لاین‌های N-95-6، N-98-8، S-95-3، S-96-15، S-96-16، S-97-10، S-98-11، S-98-22، M-97-12، M-97-18، M-98-18، CD-91-12، C-97-4، CD-97-19، C-98-7، C-98-8، CD-98-17، MS-92-5، MS-94-5، D-97-15 و D-97-16 بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Resistance Responses in Elite Wheat Lines and Cultivars to Brown Rust (Puccinia triticina Eriks.) in the Moghan Plain

نویسندگان [English]

  • A. Omrani 1
  • S. T. Dadrezaei 2
1 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Moghan, Iran
2 Associate Professor, Cereal Research Department, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives

Brown rust or leaf rust of wheat caused by Puccinia triticina Eriks. It is considered one of the most damaging diseases of wheat all over the world, including Iran. Brown rust can reduce the yield of wheat in fields by 20 to 50% in epidemic conditions. The fungus that causes brown rust disease due to having a sexual cycle and new genetic recombinations resulting from it (presence of intermediate hosts in most regions), an asexual cycle in favorable weather conditions and Also, the probability of occurrence of phenomena such as mutation, migration and selection pressure by resistance genes in the hosts has high genetic diversity (variety of physiological breeds), genetic flexibility (variability) which by producing new breeds with Completely different pest patterns can overcome the created genetic resistance. The newly created breeds can be quickly transferred from one area to another through the wind and cause an increase in racial diversity in the disease population of other areas. The most reliable and fundamental method of its control and management is the use of genetic resistance. Accurate knowledge of the genetic structure of the pathogenic population in each region is the first step and road map to achieve effective and stable genetic resistance in wheat. This is possible through the monitoring of harmful pathogenic factors on the differential genotypes of brown rust in the trap vaults.

Materials and Methods

The effectiveness of resistance genes of international differential cultivars of brown rust was investigated in Moghan region of Ardabil province as one of the important poles of Iranian wheat production in two consecutive crop years (2022-2023). To identify the sources of resistance to the existing breeds in the region, the responses of 40 commercial varieties and 40 promising lines of wheat was evaluated. Investigating the resistance response in the full plant stage under natural pollution conditions, by the parameters of pollution coefficient (CI), final disease severity (FDS) and the relative value of the area under the disease progression curve (rAUDPC) in the research station of the Research and Training Center for Agriculture and Natural Resources of Ardabil Province (Moghan) were measured.

Results

The population of breeds in Moghan region were different from each other in both years. The results indicated that in both years of the test, the pathogenic mushroom population had immunity to differential cultivars carrying resistance genes Lr18, Lr19, Lr20, Lr22a, and Lr29. Therefore, these genes have the necessary efficiency to create effective resistance to brown rust pathogenic races in Moghan region. The differential cultivars carrying the resistance genes Lr2a, Lr2b, Lr9, Lr17, Lr21, Lr23, Lr10/Lr27/Lr31, Lr33, and Lr34 also showed relatively acceptable resistance to the pathogenic strains of brown rust in Ardabil region. The reaction of the genotypes carrying these genes was specific to the race. In other words, in one year they had a resistance reaction and in another year they had a semi-resistant to semi-sensitive reaction with an intensity of 5-20% contamination. Commercial cultivars and promising lines of wheat, which had an effective resistance response and the lowest value for the measured traits, as sources of effective genetic resistance to the brown rust pathogenic population in Moghan region and similar regions in The hot and humid climates of the country are introduced, which include Sahar, Rakhshan, Shush, Farin, Sirvan, Araz, Meraj, Danesh, Talai, Sana, Aran, Tirgan, Taban, Hana, Mehrgan, Avan, Arman, Fallah, Tektaz cultivars. and lines N-95-6, N-98-8, S-95-3, S-96-15, S-96-16, S-97-10, S-98-11, S-98- 22, M-97-12, M-97-18, M-98-18, CD-91-12, C-97-4, CD-97-19, C-98-7, C-98-8, They were CD-98-17, MS-92-5, MS-94-5, D-97-15, and D-97-16.

Discussion

Correct and conscious use of the combination of effective resistance genes identified in this research can create more stable resistance to brown rust. It is possible to use the resistance genes present in resistant genotypes identified in multi-breeding programs for the pyramiding of resistance genes in desirable wheat genotypes in terms of agricultural traits, yield and other physiological characteristics, in the production of stable resistant cultivars. Compared to the disease, he used a brown rust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf rust
  • differential cultivars
  • virulence factors
  • elite wheat lines and cultivars
Dadrezaei, S. T., Dehghan, M. A., Safavi, S., Dalvand, M., & Shahbazi, K. (2023). Resistance evaluation of advanced and commercial genotypes of Iranian wheat to leaf rust at seedling and adult plant stages. Journal of Applied Research in Plant Protection11(4),1-13. (In Persian with English abstract). doi: 10.22034/arpp.2022.15742.
Dadrezaei, S. T., Delfan, S., & Allahassani, E. (2022). Identification of the pathotypes and physiologic races of Puccinia triticina, the causal agent of wheat leaf rust in Iran. Journal of Applied Research in Plant Protection11(3),1-15. (In Persian with English abstract). doi: 10.22034/arpp.2021.13545.
Dadrezaei, S. T., Dehghan, M. A., Safavi, S. A., Dalvand, M., Shahbazi, K., Tabatabai, N., & Hassan Bayat, Z. (2021). Study of Virulence Factors of Causal Agent of Wheat Leaf Rust (Puccinia triticina Eriks.) in Iran during 2017-2021. Seed and Plant Journal37(2),149-169. (In Persian with English abstract). doi: 10.22092/sppi.2021.356417.1234.
Dadrezaei, S. T., Tabatabai, N., Lakzadeh, I., Jafarnezhad, A., Afshari, F., & BAYAT, Z. H. (2018). Evaluation of tolerance to leaf rust disease in some selected bread wheat genotypes. Applied Entomology and Phytopathology86(1),29-40. (In Persian with English abstract).
Delfan, S., Bihamta, M., Dadrezaei, S. T., Abbasi, A., & Alipour, H. (2022). Identification sources of resistance for leaf rust (Puccinia triticina Erikss.) in Iranian wheat genotypes. Iranian Journal of Plant Protection Science52(2),115-133. (In Persian with English abstract).
Draz, I. S., Abou-Elseoud, M. S., Kamara, A. E. M., Alaa-Eldein, O. A. E., & El-Bebany, A. F. (2015). Screening of wheat genotypes for leaf rust resistance along with grain yield. Annals of Agricultural sciences60(1),29-39. https://doi.org/10.1016/j.aoas.2015.01.001
Ebrahimyan, M., Nasrollahnezhad Ghomi, A. A., Null, K., & Ramezanpour, S. S. (2019). Evaluation of resistance to leaf rust at adult stage in some bread wheat cultivars. Journal of Plant Production Research26(3),89-102. (In Persian with English abstract).
Figueroa, M., Dodds, P. N., & Henningsen, E. C. (2020). Evolution of virulence in rust fungi- multiple solutions to one problem. Current opinion in plant biology56,20-27. https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.02.007
Hanzalova, A., Dumalasova, V., & Zelba, O. (2020). Wheat leaf rust (Puccinia triticina Eriks.) virulence frequency and detection of resistance genes in wheat cultivars registered in the Czech Republic in 2016–2018. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding56(3),87-92.
Huerta-Espino, J., Singh, R., Crespo-Herrera, L. A., Villaseñor-Mir, H. E., Dreisigacker, S., & Lagudah, E. (2020). Adult plant slow rusting genes confer high levels of resistance to rusts in bread wheat cultivars from Mexico. Frontiers in Plant Science11(824),540659. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00824.
Kokhmetova, A., Rsaliyev, S., Atishova, M., Kumarbayeva, M., Malysheva, A., Keishilov, Z., & Bolatbekova, A. (2021). Evaluation of wheat germplasm for resistance to leaf rust (Puccinia triticina) and identification of the sources of Lr resistance genes using molecular markers. Plants10(7),1484.
Kolmer, J. (2013). Leaf rust of wheat: pathogen biology, variation and host resistance. Forests4(1),70-84.
Kolmer, J. A. (2019). Virulence of Puccinia triticina, the wheat leaf rust fungus, in the United States in 2017. Plant disease103(8),2113-2120. https://doi.org/10.1094/PDIS-09-18-1638-SR
Kolmer, J. A., & Anderson, J. A. (2011). First detection in North America of virulence in wheat leaf rust (Puccinia triticina) to seedling plants of wheat with Lr21Plant Disease95(8),1032-1032. https://doi.org/10.1094/PDIS-04-11-0275
Kolmer, J. A., & Ordoñez, M. E. (2007). Genetic differentiation of Puccinia triticina populations in Central Asia and the Caucasus. Phytopathology97(9),1141-1149.
Kumar, K., Jan, I., Saripalli, G., Sharma, P. K., Mir, R. R., Balyan, H. S., & Gupta, P. K. (2022). An update on resistance genes and their use in the development of leaf rust resistant cultivars in wheat. Frontiers in Genetics13,816057. https://doi.org/10.3389/fgene.2022.816057.
Malihipour, A. & Esmaeilzadeh Moghaddam, M. (2023). Reaction of the south warm agro-climate zone elite wheat lines of Iran to stem rust at seedling and adult-plant stages. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 46(1), 87-103. https://doi.org/ 10.22055/ppr.2023.42776.1674
McIntosh, R. A., Wellings, C. R., & Park, R. F. (1995). Wheat rusts: an atlas of resistance genes. CSIRO publishing, Melbourne, 208. doi:10.1007/978-94-011-0083-0
Milus, E. A., & Line, R. F. (1986). Gene action for inheritance of durable, high-temperature, adult-plant resistance to stripe rust in wheat. Phytopathology76(4),411-435.
Mohammadi Dehbalaei, H., Nasrollahnezhad Ghomi, A. A., Mehrabi, A. A., Zeinalinezhad, K., Soltanloo, H., & Dadrezaei, S. T. (2022). Identification of resistance sources for brown rust disease (Puccinia recondiata f. sp. tritici Eriksson) in Aegilops tauschii accessions. Iranian Journal of Field Crop Science53(4),185-201. (In Persian with English abstract).
Park, R., Fetch, T., Hodson, D., Jin, Y., Nazari, K., Prashar, M., & Pretorius, Z. (2011). International surveillance of wheat rust pathogens: progress and challenges. Euphytica179,109-117.
Parlevliet, J. E. (1979). Components of resistance that reduce the rate of epidemic development. Annual review of phytopathology17(1),203-222.
Peterson, R. F., Campbell, A. B., & Hannah, A. E. (1948). A diagrammatic scale for estimating rust intensity on leaves and stems of cereals. Canadian journal of research26(5),496-500.
Qureshi, N., Bariana, H., Kolmer, J. A., Miah, H., & Bansal, U. (2017). Genetic and molecular characterization of leaf rust resistance in two durum wheat landraces. Phytopathology107(11), 1381-1387.
Randhawa, M. S., Lan, C., Basnet, B. R., Bhavani, S., Huerta-Espino, J., Forrest, K. L., & Singh, R. P. (2018). Interactions among genes Sr2/Yr30, Lr34/Yr18/Sr57 and Lr68 confer enhanced adult plant resistance to rust diseases in common wheat (Triticum aestivum L.) line'Arula'. Australian Journal of Crop Science12(6),1023-1033. doi: 10.21475/ajcs.18.12.06.PNE1305
Ren, X., Wang, C., Ren, Z., Wang, J., Zhang, P., Zhao, S., & Wang, X. (2023). Genetics of resistance to leaf rust in wheat: an overview in a genome-wide level. Sustainability15(4),3247.
Roelfs, A. P., Singh, R. P., & Saari, E. E. (1992). Rust diseases of wheat: concepts and methods of disease management. Mexico, D.F. CIMMYT. 81 pp.
Riaz, A., Athiyannan, N., Periyannan, S., Afanasenko, O., Mitrofanova, O., Aitken, E. A., & Hickey, L. T. (2017). Mining Vavilov’s treasure chest of wheat diversity for adult plant resistance to Puccinia triticinaPlant disease101(2),317-323.
Soleiman, N. H., Martel, I. S., Soliman, M. H., Tort, D. V., Sánchez, F. A., Calpe, C. R., & Moreno, F. M. (2016). Emergence of a new race of leaf rust with combined virulence to Lr14a and Lr72 genes on durum wheat. Spanish Journal of Agricultural Research14(3),24. https://doi.org/10.5424/sjar/2016143-9184
Singh, R. P., Hodson, D. P., Huerta-Espino, J., Jin, Y., Bhavani, S., Njau, P., & Govindan, V. (2011). The emergence of Ug99 races of the stem rust fungus is a threat to world wheat production. Annual review of phytopathology49,465-481.
Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Pfeiffer, W., & Figueroa-Lopez, P. (2004). Occurrence and impact of a new leaf rust race on durum wheat in northwestern Mexico from 2001 to 2003. Plant disease, 88(7),703-708.
Stubbs, R. W., Prescott, J. M., Saari, E. E., & Dubin, H. J. (1986). Cereal disease methodology manual. CIMMYT, Mexico, DF. 46 pp.
Taheri-Ardestani, S., Saremi, H., Abbasi-Moghadam, A., Bihamta, M. R., & Dadrezaei, S. T. (2024). Evaluation of leaf rust resistance in selected bread wheat accessions from the National Plant Gene Bank of Iran. Iranian Journal of Plant Protection Science54(2),261-284. (In Persian with English abstract).
Wan, A., Chen, X., & Yuen, J. (2016). Races of Puccinia striiformis f. sp. tritici in the United States in 2011 and 2012 and comparison with races in 2010. Plant disease100(5),966-975.
Xiao, D., Li Liu, D., Wang, B., Feng, P., Bai, H., & Tang, J. (2020). Climate change impact on yields and water use of wheat and maize in the North China Plain under future climate change scenarios. Agricultural Water Management, 238,106238.
Zhang, L., Shi, C., Li, L., Li, M., Meng, Q., Yan, H., & Liu, D. (2019). Race and virulence analysis of Puccinia triticina in China in 2014 and 2015. Plant Disease104(2),455-464. https://doi.org/10.1094/PDIS-01-20-0047-RE.
Zhang, L., Zhao, X., Liu, J., Wang, X., Gong, W., Zhang, Q., & Liu, D. (2022). Evaluation of the resistance to Chinese predominant races of Puccinia triticina and analysis of effective leaf rust resistance genes in wheat accessions from the US National Plant Germplasm System. Frontiers in Plant Science, 13,1054673.
 © 2024 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/