ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام هلو به بیماری شانکر باکتریایی هسته‌داران و ردیابی ژن‌های بیماری‌زایی در جدایه‌های مختلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گیاه‎پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران

چکیده

باکتریPseudomonas syringae pv. syringae (Pss) عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، بیمارگر خطرناکی است که در بیش از 150 گونه گیاهی بیماری ایجاد می‌کند. با توجه به خسارت زیاد بیماری در درختان هسته‌دار، هدف از انجام این تحقیق بررسی مقاومت برخی ارقام هلو نسبت به عامل بیماری و ردیابی ژن‌های دخیل در پرآزاری شامل syrB، syrD، sypA، sypB، nit، ach و hrmA در جدایه‌های مختلف بود. از درختان هسته‌دار دارای علائم بیماری مانند، لکه برگی و شانکر همراه با صمغ در شاخه و تنه، جدایه‌های مختلف باکتریایی جداسازی گردید. جدایه‌های مورد آزمایش، متحرک، میله‌ای، هوازی اجباری، گرم منفی، کاتالاز مثبت، اکسیداز منفی، لوان مثبت، آرژنین دهیدرولاز منفی، واکنش فوق حساسیت مثبت و فاقد توانایی لهانیدن ورقه‌های سیب زمینی بودند. در آزمون PCR، ژن‌های مرتبط با تولید زهرابه سیرینگومایسین (syrB و syrD ) در تمام جدایه‌های مورد بررسی ردیابی شده و بر اساس ویژگی‌های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، بیماری‌زایی و ملکولی، جدایه‌ها به عنوان Pss شناسایی گردیدند. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، مهم‏ترین ژن‏های پرآزاری در جدایه‏های مختلف ردیابی شدند. ژن مسئول تولید زهرابه سیرینگومایسین (syrB) در تمام جدایه‏های مورد مطالعه، تکثیر شد. ژن sypA مسئول تولید زهرابه سیرینگوپپتین، در جدایه‏های H2، H3، H4 و H5 و ژن sypB در جدایه‏های H2، H4، H5 و G1 ردیابی گردید. در جدایه‏های H4 و H5 ژن nit مسئول تولید آنزیم نیتریلاز، شناسایی و ژن تولید کننده سیدروفور اکروموباکتین (ach) در جدایه‌های H1، H2 و H4 ردیابی گردید. در آزمون تشخیصی PCR با استفاده از پرایمرهای hrmA1 و hrmA2، جدایه‌های H3، H4 و H5 یک قطعه 1128 جفت باز را تولید کردند. از نظر شاخص‌های بیماری‌زایی، بین ارقام آلبرتا، زعفرانی، هسته‌جدا و انجیری اختلاف معنی‌دار وجود داشت. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، رقم انجیری بیشترین حساسیت و رقم هسته‌جدا کمترین حساسیت به باکتری Pss را داشتند. استفاده از ارقام مقاوم در تلفیق با سایر روش‌ها در کاهش خسارت بیماری شانکر هسته‌داران در باغات از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Peach Cultivars for Resistance to Bacterial Canker Disease and Detection of Pathogenicity Genes in Different Isolates

نویسندگان [English]

  • R. Rezaei 1
  • K. Keshavarz 2
  • H. Karimipour Fard 2
  • Sh. Askari 3
1 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Kohgiluyeh and Boyerahmad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yasouj, Iran
3 M.Sc., Agriculture Jihad Organization of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives
Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) poses a significant threat to agricultural ecosystems due to its broad host range, encompassing over 200 plant species. Disease-causing bacteria infect all aboveground plant organs throughout the season, causing symptoms such as fruit spots, necrosis, dead buds, flower blight, and cankers on stems and branches. The control of diseases caused by Pss is almost impossible because of the lack of effective chemical or biocontrol agents, the low number of resistant cultivars and the endophytic nature of the pathogen. Different pathogenic strains have a large genetic variability adaptable to different hosts, cultivars, and pedoclimatic conditions, making it difficult to control bacterial canker. One of the most viable and economical methods for managing bacterial canker in peaches is to use resistant cultivars. The present study aims to determine the resistance reactions of peach cultivars against Pss.
Materials and Methods
During 2016-2018, bacterial strains were isolated from stone fruit plants with leaf spot, canker, and gummosis symptoms. Physiological, biochemical, and molecular tests were performed on all isolated strains. To evaluate the resistance of peach cultivars, Pss was inoculated to two-year-old seedlings of different peach cultivars, including Zaferani, Alberta, Anjiri, and Hastejoda. Different pairs of primers were used to detect virulence genes in Pss isolates.
Results
Isolates were rod-shaped, motile, gram-negative, obligate aerobe, oxidase negative, catalase, levan and tobacco hypersensitive reaction positive, arginine dihydrolase, and potato rot negative. Additionally, all isolates harbored the genes responsible for syringomycin synthesis (syrB) and syringomycin secretion (syrD). Based on these phenotypic and genotypic characteristics, along with the results of pathogenicity tests and PCR analysis, all isolates were identified as Pss. Various primers were used to detect important virulence genes in different Pss isolates. The syringomycin synthesis gene (syrB) was detected in all Pss isolates. The sypA gene was detected in Pss strains H2, H3, H4, and H5, and the sypB gene was detected in Pss strains H2, H34, H5, and G1.
Moreover, nit gene was detected in H4 and H5 isolates, and ach gene was detected in strains H1, H2, and H4. Pss strains H3, H4, and H5 produced the expected 1128 bp product after amplification with hrmA1 and hrmA2 primers. Four cultivars, namely Alberta, Zaferani, Hastejoda, and Anjiri, were chosen for the study to investigate the resistance of peach plants. Significant variations were observed among the different cultivars regarding the number of necrotic lesions on the leaves and the length of the necrotic regions on the branches. Among the cultivars examined, Anjiri showed the highest susceptibility to Pss, while Hastejoda exhibited the least sensitivity, indicating potential resistance to the pathogen.
Discussion
Besides its usage for fresh fruit, canned fruit, dried fruit snacks, and fruit juice, peach trees are considered ornamental plants attributed of their white, pink, or red flowers during springtime. Commercial peach production is challenging for multiple reasons. One of them involves its susceptibility to many diseases that can significantly affect fruit yield and quality, and some can also impact the longevity of the trees. The enormous efforts carried out over the last two decades have led us to gain a more in-depth understanding of the P. syringae pv. syringae-host interactions. In Iran, there are no effective treatments for controlling bacterial canker of stone fruits caused by Pseudomonas syringae pv. syringae. Host tolerance to plant pathogens is important for developing cost-effective and environmentally safe strategies for disease management. Similarly, using resistant cultivars in crop improvement is critical since plants and plant products are usually protected from, rather than cured, diseases. Resistant genotypes will allow sustainable control with zero pesticide residues on fruits, improving the safety of harvesting and decreasing disease problems during storage, thereby leading to enhanced economic benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial canker
  • Pathogenicity
  • Peach cultivars
  • Resistance
Berti, A. D., & Thomas, M. G. (2009). Analysis of Achromobactin biosynthesis by Pseudomonas syringae pv. syringae B728a. Journal of Bacteriology, 191(14), 4594-4604.
Bultreys, A., & Gheysen, I. (1999). Biological and molecular detection of toxic Lipodepsipeptide- producing Pseudomonas syringae strains and PCR identification in plants. Applied and Environmental Microbiology, 65(5), 1904-1909.
Erfani-Nik, M. (2016). Evaluation of resistance in some cherry cultivars to bacterial canker of stone fruits in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province and detection of pathogenicity genes in these isolates. Yasouj University, Iran.
FAO. 2023. The State of Food and Agriculture (2023). Overcoming water challenges in agriculture. Rome. https://doi.org/10.4060/cb1447en.
Feil, H., Feil, W. S., Chain, P., Larimer, F., DiBartolo, G., Copeland, A., Lykidis, A., Trong, S., Nolan, M., Goltsman, E., Thiel, J., Malfatti, S., Loper, J. E., Lapidus, A., Detter, J. C., Land, M., Richardson, P. M., Kyrpides, N. C., Ivanova, N. & Lindow, S. E. (2005). Comparison of the complete genome sequences of Pseudomonas syringae pv. syringae B728a and pv. tomato DC3000. Proceeding of National Academy Sciences of USA, 102, 11064–11069.
Gasic, K., Prokic, A., Ivanovic, M., Kuzmanovic, N., & Obradovic, A. (2012). Differentiation of Pseudomonas syringae pathovars originating from stone fruits. Pesticides and Phytomedicine (Belgrade), 27(3), 219–229.
Ghadamnan, F., Aldaghi, M., & Ghasemi, A. (2014) Evaluation of the resistance of peach and nectarine cultivars to Pseudomonas syringae, in Mazandaran province. Paper presented at the 2nd National conference on medicinal plants and sustainable agriculture. 23 August Hamadan, Iran.
Gilbert, V., Planchon, V., Legras, F., Maraite, H., Bultreys, A. (2010). Pathogenicity and aggressiveness in populations of P. syringae from Belgian fruit orchards. European Journal of Plant Pathology, 126, 263-277.
González, A. J., Rodicio, M. R., & Mendoza, M. C. (2003). Identification of an emergent and atypical Pseudomonas viridiflava lineage causing bacteriosis in plants of agronomic importance in a Spanish region. Applied and Environmental Microbiology, 69, 2936-2941.
Gross, D. C., & De Vay, J. E. (1977). Production and purification of syringomycin, a phytotoxin produced by Pseudomonas syringae. Physiological Plant Pathology, 11, 13-28.
Hamzehnezhad, P., Ghasemi, A., Rahimian, H., & Goharkhani, S. (2006). Evaluation of resistance of cherry cultivars to Pseudomonas syringae the causal agent of canker disease of stone fruit trees. Iranian Journal of Agriculture Science, 37(3), 457-462. (In Persian).
Howden, A. J. M., Rico, A., Mentlak, T., Miguet, L., & Preston, G. M. (2009). Pseudomonas syringae pv. syringae B728a hydrolyses indole-3-acetonitrile to the plant hormone indole-3-acetic acid. Molecular Plant Pathology, 10(6), 857- 865.
Huang, H. C., Xiao, Y., Lin, R. H., Lu, Hutcheson, S. W., & Collmer, A. (1993). Characterization of the Pseudomonas syringae pv. syringae 61 hrpJ and hrpI genes: Homology of HrpI to a superfamily of proteins associated with protein translocation. Molecular Plant-Microb Interaction, 6, 515-520.
Hulin, M. T., Mansfeld, J. W., Brain, P., Xu, X., Jackson, R. W., & Harrison, R. (2018). Characterization of the pathogenicity of strains of Pseudomonas syringae towards cherry and plum. Plant Pathology, 67, 1177–1193.
Kaluzna, M., Pulawska, J., & Sobiczewski, P. (2010). The use of PCR melting profile for typing of Pseudomonas syringae isolates from stone fruit trees. European Journal of Plant Pathology, 126, 437-443.
Kennelly, M. M., Cazorla Francisco, M., de Vicente, A., Ramos, C., & Sundin, G. W. (2007). Pseudomonas syringae diseases of fruit trees: progress toward understanding and control. Plant Disease, 91, 4-17.
Kersters, K., Ludwig, W., Vancanneyt, M., De Vos, P., Gillis, M., & Schleifer, K. H. (1996). Recent changes in the classification of the pseudomonads: an overview. Systematic and Applied Microbiology, 19, 465-477.
Little, E. L., Bostock, R. M., & Kirkpatric, B. C. (1988). Genetic characterization of Pseudomonas syringae pv. syringae from stone fruits in California. Applied and Environmental Microbiology, 64(10), 3818–3823.
Maleki, A., Motamedi, A., Yosefi Kopaei, F., & Noorbakhsh, H. (2018). Assessment of resistance of peach Varieties to Pseudomonas syringae pv. syringae bacteria causing Stone Fruit Bacterial Canker in Chaharmahal and Bakhtiari province. International conference on promotion of scholar and regional cooperation on food and agricultural Science, Mashhad, Iran.
Marroni, M. V., Casonato, S., Visnovsky, S. B., Pitman, A. R., Beresford, R. M., & Jones, E. E. (2023). Genetic characterization and prevalence of Pseudomonas syringae strains from sweet cherry orchards in New Zealand. Plant Pathology, 72(9), 1673-1686.
Nasrollanejad, S., Alishah, A., & Azad, F. (2007). Biochemical detection of bacterial canker of stone fruit.  2nd National Congress of Ecological Agriculture, Gorgan, Iran.
Ogawa, T. M., Zehr, E., Bird, G. W., Ritcher, D. F., Uriu, K., & Uyemoto, J. K. (1995). Compendium of stone fruit tree diseases. American Phytopathology Society Press Paul, Minnesota, USA.
Omrani, M., Roth, M., Roch, G., Blanc, A., Morris, C. E., & Audergon, J. M. (2019). Genome-wide association multi-locus and multi-variate linear mixed models reveal two linked loci with major effects on partial resistance of apricot to bacterial canker. BMC Plant Biology, 19, 1-18.
Rabiey, M., Roy, S. R., Holtappels, D., Franceschetti, L., Quilty, B. J., Creeth, R., Sundin, G. W., Wagemans, J., Lavigne, R., & Jackson, R. W. (2020). Phage biocontrol to combat Pseudomonas syringae pathogens causing disease in cherry. Microbial Biotechnology, 13, 1428–1445.
Sarkar, S. F., & Guttman, D. S. (2004). Evolution of the core genome of Pseudomonas syringae, a highly clonal, endemic plant pathogen. Applied and Environmental Microbiology, 70, 1999–2012.
Schaad, N. W., Jones, J. B., & Chun, W. (2001). Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. American Phytopathology Society Press. USA.
Scholz-Schroeder, B. K., Soule, J. D., & Gross, D. C. (2003). The sypA, sypB, and sypC synthetase genes encode twenty-two modules involved in the Nonribosomal peptide synthesis of syringopeptin by Pseudomonas syringae pv. syringae B301D. Molecular Plant-Microbe Interaction, 16(4), 271-280.
Sorensen, K.N., Kim, K.H. and Takemoto, J. Y. (1998). PCR detection of cyclic lipodepsinonapeptide-producing Pseudomonas syringae pv. syringae and similarity of strains. Applied and Environmental Microbiology, 61, 226-30.
Spoel, S. H., & Dong, X. N. (2008). Making sense of hormone crosstalk during plant immune responses. Cell Host Microbe, 3, 348-351.
Verhaegen, M., Bergot, T., Liebana, E., Stancanelli, G., Streissl, F., Mingeot-Leclercq, M. P., Mahillon, J., & Bragard, C. (2023). On the Use of Antibiotics to Control Plant Pathogenic Bacteria: A Genetic and Genomic Perspective. Frontiers in Microbiology, 14, 1221478.
Vetter, J. (2000). Plant cyanogenic glycosides. Toxicon, 38, 11–36.
Wang, N., Lu, S., Wang, J., Chen, Z. J., & Gross, D. C. (2006). The expression of genes encoding lipodepsipeptid phytotoxins by Pseudomonas syringae pv syringae is coordinated in response to plant signal molecules. Molecular Plant-Microbe Interactions, 19(3), 257-269.
Zhang, J. H., Quigley, N. B., & Gross, D. C. (1995). Analysis of the syrB and syrC genes of Pseudomonas syringae pv. syringae indicates that syringomycin is synthesized by a thiotemplate mechanism. Journal of Bacteriology, 177, 4009-4020.
 © 2024 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.