نویسنده = راسخ، آرش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رفتار کاوشگری زنبور Fopius carpomyiae (Hymenoptera: Braconidae)، پارازیتوئید مگس میوه کنار Carpomyia vesuviana (Diptera: Tephritidae)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-85

10.22055/ppr.2018.26028.1396

سیدرضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی


2. بررسی سمیت حشره‌کش‌ های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بر مراحل مختلف رشدی شته جالیز Hemiptera: Aphididae)) Aphis gossypii Glover

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-83

10.22055/ppr.2016.12134

علی الماسی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ مجید عسکری سیاهوئی؛ معصومه ضیائی