نویسنده = مصدق، محمد سعید
تعداد مقالات: 5
2. توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه‌دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 21-30

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی


3. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-10

زینب ایمانی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


4. ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روشMark-Release-Recapture برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae)

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-36

مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق


5. بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 65-73

منا شریفی فرد؛ محمد سعید مصدق؛ بابک وزیریان زاده؛ علی زارعی محمودآبادی