نویسنده = شریفی فرد، منا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 65-73

منا شریفی فرد؛ محمد سعید مصدق؛ بابک وزیریان زاده؛ علی زارعی محمودآبادی