نویسنده = گلی زاده، علی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)

دوره 40، شماره 2، بهار 1396، صفحه 33-44

10.22055/ppr.2017.18574.1266

علی گلی زاده؛ سعید نیکان جابلو؛ مهدی حسن پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ زهرا عابدی


3. پارامترهای زیستی و تولیدمثلی کنه‌ی تارتن دولکه‏ ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeروی ارقام مهم تجاری پنبه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-36

10.22055/ppr.2015.11227

آمنه ربیعی؛ علی گلی زاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ امید سفالیان