نویسنده = نوری قنبلانی، قدیر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae) ، روی 12هیبرید مختلف ذرت

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2018.22907.1352

قدیر نوری قنبلانی؛ سیده محدثه میرنژاد؛ عسگر عباداللهی؛ سید علی اصغر فتحی؛ مژگان مردانی طلایی


2. بررسی اجزای شیمیایی و سمیت دو اسانس‌گیاهی علیه حشرات کامل Tribolium castaneum و Callosobruchus maculatus

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-112

10.22055/ppr.2015.11232

قدیر نوری قنبلانی؛ عسگر عبادللهی؛ علیرضا نوری