نویسنده = محمدی پور، علی
تعداد مقالات: 2
1. کارایی کاربرد حشره‌کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-45

10.22055/ppr.2016.12131

عزیز شیخی گرجان؛ رویا ارباب تفتی؛ رئوف کلیایی؛ علی محمدی پور


2. حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11

10.22055/ppr.2016.11970

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی؛ علی محمدی پور