نویسنده = صفایی، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77

10.22055/ppr.2019.14458

هادی کریمی پور فرد؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی


2. شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-100

10.22055/ppr.2015.11085

راضیه یزدانی؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفایی


3. بررسی خصوصیات آنتاگونیستی چندین جهش یافته Trichoderma harzianum علیه تعدادی قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط درون شیشه ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 91-102

سکینه عباسی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش؛ سمیرا شهبازی