نویسنده = محمدی، آمنه‌
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلای آلوده به Rhizoctonia solani

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-80

10.22055/ppr.2020.16047

آمنه‌ محمدی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ فاطمه سلمانی‌نژاد


2. تأثیر نمک‌های سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک باقلای آلوده به Phytophthora pistaciae

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-72

10.22055/ppr.2018.13692

آمنه‌ محمدی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا