دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-85