دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-91