دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-94