دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-103