دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-103