دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-79