دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-95