دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-95