دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-89