دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-100