دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-90