دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-73 
بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 15-22

شکوفه زراعتی؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ محمد ولی تقدسی؛ حسین حیدری


اثر کود نیتروژن بر دوره نمو و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم Aphididae):.(Hom brassicae L. Brevicoryne

صفحه 23-32

سارا ضرغامی؛ حسین اللهیاری؛ علیرضا صبوری؛ شیرین میر محمدی؛ آزیتا علاسوند زراسوند


زیست شناسی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae) روی چهار رقم نیشکر در شرایط آزمایشگاه

صفحه 49-56

مهرنوش مینائی مقدم؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان زاده


بررسی مقاومت گیاهچه‌های سه پایه پسته به Rhizoctonia solani AG4

صفحه 57-64

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ علی موسوی جرف


بررسی سمیت حشره کش اسپینوزاد درکنترل جمعیت های حساس و طبیعت زی مگس خانگی Musca domestica L. (Dip. Muscidae)

صفحه 65-73

منا شریفی فرد؛ محمد سعید مصدق؛ بابک وزیریان زاده؛ علی زارعی محمودآبادی