دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-102 

علمی پژوهشی-فارسی

کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی کلزا با استفاده از باکتری Burkholderia cepacia

صفحه 1-14

شیراحمد سارانی؛ عباس شریفی تهرانی؛ مسعود احمدزاده؛ محمد جوان نیکخواه


تغییرات فصلی جمعیت سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) در جنوب خوزستان

صفحه 15-24

مهرنوش مینائی مقدم؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان زاده


بررسی تغییرات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در اهواز

صفحه 55-66

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ یدالله خواجه زاده


اثر کود نیتروژن بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته سبز گندم Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae)

صفحه 67-74

آزیتا علاسوند زراسوند؛ حسین اللهیاری؛ علیرضا حق شناس؛ داوود افیونی مبارکه؛ علیرضا صبوری؛ سارا ضرغامی؛ شهره خاقانی