دوره و شماره: دوره 37، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-114 

علمی پژوهشی-فارسی

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia zeae در خاک های زراعی استان های مازندران و گلستان

صفحه 1-10

10.22055/ppr.2014.10918

تلماه تلمادره ای؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان


بررسی مدیریت تلفیقی بیماری لکه موجی سیب زمینی در اصفهان

صفحه 23-37

محمد علی کریم خواه؛ مهدی نصراصفهانی؛ امیر محمدی نژاد


شناسایی ویروس های مهم بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان

صفحه 67-76

محمد حسن رستگار؛ مسعود شمس بخش؛ عبدالباسط عزیزی