دوره و شماره: دوره 38، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-102