دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-95 
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب‏ زمینی استان لرستان

صفحه 39-58

10.22055/ppr.2016.11955

زهرا میرزایی پور؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش نیا