دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-88 

علمی پژوهشی-فارسی

حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

صفحه 1-11

10.22055/ppr.2016.11970

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی؛ علی محمدی پور