دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-82 
ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ‌های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

صفحه 27-37

10.22055/ppr.2016.11976

سمیرا حسنیان؛ امید سفالیان؛ مهدی داوری؛ علی اصغری؛ منیژه جمشیدی؛ رحمت الاه کریمی زاده


بررسی تاثیر حشره‌کشی ترکیبات جدید فسفرآمیدی روی تعدادی از حشرات آفت

صفحه 39-49

10.22055/ppr.2016.12394

محبوبه شریفی؛ محمد قدمیاری؛ خدایار قلیوند؛ علی اصغر ابراهیمی ولموزیی