دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-91 

علمی پژوهشی-فارسی

1. تنوع گونه ای دشمنان طبیعی بالشک مرکبات، (Pulvinaria aurantii (Hem.: Coccidae، روی گونه های مختلف مرکبات منطقه تنکابن در شمال ایران

صفحه 1-12

10.22055/ppr.2016.12397

مریم بزرگ امیرکلائی؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ سید اسمعیل مهدویان


7. بررسی ژنوتیپ‌های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

صفحه 27-36

10.22055/ppr.2017.12550

آرام پاشا؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده