دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-147