دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 1-147