دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 1-237