دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 1-126