دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 1-129