دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 1-135