دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 1-128