دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1367، صفحه 1-94