دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، آبان 1355، صفحه 1-85