دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1354، صفحه 1-83