دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-89 
نماتدهای انگل خانواده Hoplolaimidae همراه گیاهان زینتی در استان گیلان

صفحه 49-61

10.22055/ppr.2018.20236.1294

مینا الله مرادی؛ سالار جمالی؛ اکبر کارگر بیده؛ سید عبدالله میرحسینی مقدم