دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-90 
2. تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ‌کش‌ها برای کنترل بیماری لکه قهوه‌ای جو

صفحه 17-34

10.22055/ppr.2019.14150

مصطفی عابدی تیزکی؛ کوروش رضاپور؛ محمد علی آقاجانی؛ فرداد اسدی؛ سیاوش سلیمیان