دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تابستان 1398 
6. بیان پروتئین پوششی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در باکتری Escherichia coli

صفحه 73-83

10.22055/ppr.2019.14753

آمنه عنابستانی؛ سید علی اکبر بهجت‌نیا؛ سعید تابعین؛ کرامت‌اله ایزدپناه