دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، دی 1398 
ارزیابی توان تشکیل هسته یخ باکتری‌های جداسازی شده از ژنوتیپ‌های تجاری نیشکر

صفحه 25-38

10.22055/ppr.2019.15317

حسین مؤذن رضامحله؛ غلام خداکرمیان؛ نادر حسن زاده؛ حمید رجبی معماری


تاثیر کشت نواری گوجه‌فرنگی و شبدر در کنترل شته جالیز Aphis gossypii Glover

صفحه 67-80

10.22055/ppr.2019.15482

مهدی کبیری رئیس آباد؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهنام امیری بشلی