دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1399 
رابطه بین میزان وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی

صفحه 17-29

10.22055/ppr.2020.15632

حمید نامورحمزانلویی؛ محمدعلی آقاجانی؛ صفرعلی مهدیان؛ اسماعیل بخشنده


ویژگی‌های زیستی سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا (Ceutorhynchus spp. (Col: Curculionidae در برخی مناطق کشور

صفحه 83-95

10.22055/ppr.2020.15727

علی اکبر کیهانیان؛ حسن براری؛ روشنک قربانی؛ محمد تقی مبشری؛ هیوا ناصر زاده