دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-86