دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، بهمن 1399 

علمی پژوهشی-فارسی

ارزیابی پرآزاری جدایه‌های Ascochyta rabiei روی ارقام مختلف نخود و تأثیر آن‌ها بر برخی صفات عملکردی

صفحه 45-57

10.22055/ppr.2021.16710

ثریا میرزاپور؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزائی نجفقلی