دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-22 

علمی پژوهشی-فارسی

1. کارایی اسانس میکروکپسول نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) بر فراسنجه‌های زیستی کنه تارتن دو لکه‌ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

صفحه 1-21

10.22055/ppr.2021.16776

ایاد السندی؛ محمدرضا هواسی؛ غلامرضا گل محمدی؛ سعید فراهانی؛ کتایون خردمند