دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-16