دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1400 

علمی پژوهشی -انگلیسی

اثر گیاهان میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons روی کنه Tetranychus turkestani

صفحه 29-42

10.22055/ppr.2021.17027

فرشته بزاززاده؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ اریک ریدیک


وقوع و پراکنش بیماری موزاییک باکتریایی گندم در جنوب ایران

صفحه 59-74

10.22055/ppr.2021.17081

مصطفی نصیری؛ حشمت الله رحیمیان؛ محمد مهدی فقیهی؛ ولی الله بابایی زاد


علمی پژوهشی -انگلیسی

واکنش تابعی وابسته به عمر کفشدوزک Nephus arcuatus (Col.: Coccinellidae)، شکارگر شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem.: Pseudococcidae)

صفحه 75-89

10.22055/ppr.2021.17119

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ