دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، مهر 1401 

گزارش کوتاه-فارسی

تاثیر پایری‌پروکسی‌فن روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد،Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

صفحه 63-69

10.22055/ppr.2022.17821

بهرام ناصری؛ فروغ بیدار؛ عسگر عباداللهی؛ جواد سلمانی مغانلو